image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)

พฤศจิกายน 15, 2565 | ภาพข่าว

 ประชุมหารือทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)

     ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ได้มีการประชุมหารือทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นตัวชี้วัด Agenda ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 ทาง มกอช. จึงกำหนดจัดประชุม และเรียนเชิญทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมหน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งตัวแผนปฏิบัติการยังไม่มีความชัดเจนเท่าที่ควร ทาง มกอช. โดยรองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (นางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์) ประธานการประชุมหารือ ได้เชิญส่วนราชการเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทบทวนแผนที่นำทาง (Roadmap) และจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ พร้อมเชิญเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. ในส่วนการรับผิดชอบของการเชื่อมโยงระบบข้อมูลผ่านระบบออนไลน์(ระบบ Biz Portal และระบบของหน่วยงาน DE) เพื่อหารือร่วมกันกับส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลให้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป จึงขอเชิญประชุมหารือในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting) 

            ในการนี้ทาง ส.ป.ก. โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วย (พันจ่าเอกอภิชาติ สุทธิหาระ) ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศรม. สพท.) หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ของ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วทประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย  โดยการประชุมครั้งนี้ทาง มกอช. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด