image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือการพัฒนางานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

กุมภาพันธ์ 3, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมหารือการพัฒนางานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียนเชิญทางสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องของการพัฒนางานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal โดยมีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เป็นประธานการประชุม และผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) ร่วมทั้งได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (คุณอารีย์พันธ์ เจริญสุข) และรองเลขาธิการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (คุณอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์) ได้เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภายใต้หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร/กรมส่งเสริมสหกรณ์/กรมส่งเสริมการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมหม่อนไหม/กรมประมง/กรมการข้าว/กรมตรวจบัญชีสหกรณ์/การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้มีการร่วมกันพัฒนาระบบ Citizen Portal เพื่อนำไปใช้ในงานบริการ การแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งเป็นระบบบริการที่ช่วยให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับสิทธิที่พึงได้ และได้รับการแจ้งเตือนจากภาครัฐ รวมทั้งเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกในการขอรับสิทธิสวัสดิการต่างๆ เช่น การแจ้งสิทธิ การได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ การลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด การขอบัตรประจำตัวคนพิการ เป็นต้น ซึ่งทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เล็งเห็นในส่วนงานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าสามารถนำข้อมูลมาเชื่อมโยงข้อมูล พัฒนาระบบเข้าด้วยกันในระบบ Citizen Portal โดยได้มีการประชุมหารือกับส่วนราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปด้วยแล้ว ในครั้งนี้จึงกำหนดให้มีการประชุมหารือการพัฒนางานบริการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้บริการในระบบ Citizen Portal ร่วมกับสำนักงาน ก.พ.ร. และกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อีกครั้ง เพื่อให้การพัฒนางานบริการประชาชนในระบบ Citizen Portal และการพัฒนางานบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่ประชาชน จึงได้จัดให้มีการประชุมหารือขึ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด