image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)
ประชุมหารือการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผ่านระบบออนไลน์)
 
     เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ) และผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์) จัดการประชุมหารือ และเรียนเชิญทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) โดยมีทางท่านรองเลขาธิการ มกอช. (นายกฤษ อุตตมะเวทิน) พร้อมด้วยทีมงานของทาง ส.ป.ก. และ มกอช. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือในเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงและเกษตรและสหกรณ์ ที่ทาง ส.ป.ก. จะดำเนินการพัฒนาระบบ โดยมีท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (นายบรรจง ปองนาน) นายกฤช รัตนโสภา วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข และนางสาวนัฏธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้พัฒนาระบบงานบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. ที่จะดำเนินการ ได้นำเสนอวิธีการ ขั้นตอนในส่วนของระบบของทาง ส.ป.ก. ให้ทาง มกอช. ได้รับทราบวิธีการ และขั้นตอนของตัวระบบ เพื่อจะดำเนินการพัฒนาระบบร่วมกันให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกัน โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
 
     สืบเนื่องจากที่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ได้เห็นชอบการขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Service ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กำหนดให้งานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นงานบริการสำคัญ และเป็นตัวชี้วัด Agenda ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมอบหมายให้ มกอช. เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ทั้งนี้นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์ และมอบหมายให้นายวรสมรรถ คุณารักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ พร้อมด้วยนายทรงเกียรติ สุเทพากุล พนักงานพัฒนาระบบราชการ เข้าร่วมประชุมกับทางสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมธนะรัชต์ ส.ป.ก. (ริมสระน้ำ) ชั้น 1 ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพฯ
 
ภาพ ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด