image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

พฤศจิกายน 5, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

          วันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ ส.ป.ก. ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1,393,670,500 ล้านบาท โดยดำเนินงานภายใต้ 1 ผลผลิต 12 โครงการ 14 กิจกรรม ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ จำนวนทั้งสิ้น 5 แผนงาน ประกอบกับการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมจะต้องดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ขาวคาดแดง) ซึ่งการดำเนินงานจะต้องมุ่งผลการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม และผลสัมฤทธิ์การให้บริการของหน่วยงาน ที่ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินในการเข้าถึงองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต (ที่ดิน) การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินและพื้นที่เชตปฏิรูปที่ดินมีจุดความร้อนลดลง และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสำหรับดำเนินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 195,513,800 บาท ภายใต้ 13 โครงการ โดยมีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่จะต้องดำเนินงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์การให้บริการของหน่วยงานเช่นเดียวกับโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ ส.ป.ก. เพื่อสร้างความเข้าใจ และรับทราบแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อทบทวนแผนการดำเนินงานงบประมาณ และแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ให้กับผู้บริหาร ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค (ทั้ง 62 จังหวัด) รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง

          ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และได้ขึ้นกล่าวบรรยายในหัวข้อเรื่องการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของ ส.ป.ก. เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัด และจัดให้มีการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติของทางด้านของเจ้าภาพตัวชี้วัด พร้อมตอบข้อซักถามของทางท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดอีกด้วย และทั้งนี้ได้จัดให้มีการลงนามในคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทางท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดอีกด้วย เพื่อแจ้งกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อแจ้งเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของทาง ส.ป.ก. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ภายในการประชุมสัมมนา เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด งบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2565 อีกด้วย โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม Grand Ballroom 1 โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านแก้ว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด