image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมสัมมนาชี้แจง แนวทางในการจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.

กันยายน 7, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมสัมมนาชี้แจง แนวทางในการจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. 

       วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ได้ขึ้นกล่าวประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ภายในงานโครงการสัมมนา เรื่องการติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 และการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 และการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ของ ส.ป.ก. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร รวมถึงการรับรู้ผลลัพธ์ของการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนแนะ แนวทางแก้ไขปัญหา จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางขึ้น โดยผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้มี ผู้บริหาร ส.ป.ก. ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. ผู้อำนวยการ สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง พร้อมในส่วนของ ส.ป.ก. ภูมิภาค ขึ้น โดยในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ได้กล่าวถึงงานของกลุ่มที่ดำเนินการผ่าน และจะต้องดำเนินการในปีหน้า โดยมีงานในเรื่องของ

       - ตัวชี้วัดองค์การ (ส.ป.ก.) ประจำปีงบประมาณ 2566

       - ตัวชี้วัด ส.ป.ก. จังหวัด ปี 2565 และแนวทาง ปี 2566

       - ผลการดำเนินงานจากระบบบริการปันสุข ปีงบประมาณ 2464-2565

       - ผลรางวัลเลิศรัฐประจำปี 2565

       - แนวทางการพัฒนาหน่วยงานสู่ระบบราชการ 4.0

         1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืน ของ ส.ป.ก. (ปี 2565) 

        2) โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ร่วมกับ สำนักงาน ก.พ.ร.)

      - การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในระบบ INFO (โดย สำนักงาน สพร.)

      โดยการจัดประชุมชี้แจงแนวทางในการจัดทำแผนงาน และการขับเคลื่อนงานโครงการ กิจกรรม เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 และการจัดทำแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุนทรภู่ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด