image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์

กันยายน 27, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ 

          วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ขอนัดประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เป็นทีมงาน เพื่อสรุป จัดเตรียมข้อมูลให้ได้ที่ตรงประเด็น และเป้าหมาย เพื่อจะนำไปพูดคุยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล กับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงานของท่านอาจารย์ ที่ ส.ป.ก. ได้ว่าจ้างให้มาเป็นที่ปรึกษาร่วมกับทาง ส.ป.ก ในโครงการดังกล่าวฯ ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 จากที่ได้มีการร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมกันทำ Workshop ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ที่ได้มีการจัดทำข้อมูล และให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าผ่านมาในระบบ ตามที่ ส.ป.ก. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์มา 4 ครั้ง เพื่อรวบรวมสรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูลที่ได้ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงานของท่านอาจารย์ เพื่อร่วมกันให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบใช้ในการพัฒนาหน่วยงานต่อไป โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข้าร่วมการประชุมย่อยหารือในครั้งนี้ ทั้ง ผู้เชี่ยวชาญ ส.ป.ก. เจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และทาง ส.ป.ก. จังหวัด เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว/ ภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด