image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์

พฤศจิกายน 24, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ 

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  โดย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ได้กำหนดให้จัดการขอนัดประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่  ส.ป.ก. ผ่านการประชุมออนไลน์ (ในเรื่องประเด็นหัวข้อการพัฒนาบุคลากรของ ส.ป.ก. ให้เป็น Smart Officers) พร้อมให้เกียรติเป็นประธานการประชุม โดยมี รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เข้ามาด้วย จากที่ได้มีการร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมกันทำ Workshop ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ที่ได้มีการจัดทำข้อมูล และให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าผ่านมาในระบบ เพื่อเป็นการจัดทำข้อสรุปข้อมูลจัดทำเป็นรูปเล่มสรุปนำเสนอให้ผู้บริหาร ส.ป.ก. ทราบผลการวิเคราะห์งานต่อไป ตามที่ ส.ป.ก. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์มา 5 ครั้ง เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ ในการเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากการ Workshop ที่ผ่านมา 5 ครั้ง ที่ได้มีการจัดทำใบงานเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละสำนัก/กอง/เทียบเท่า และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อสอบถามและให้ได้ข้อมูลแต่ละหน่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ในใบงานให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบ และให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะนำไปประชุมหารือกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ ต่อไป

          ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์  ได้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมได้นำเสนอใบงานตาม 12 แผนงานริเริ่มสำคัญ (Flagship) ของ ส.ป.ก. ที่ได้มีการจัดทำเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อสอบถาม และหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะทำงานผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด