image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์

กันยายน 30, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์ 

          เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. โดยทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมด้วยทีมงาน ที่เป็นที่ปรึกษาร่วมกับ ส.ป.ก ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ขอประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. จากที่ได้มีการร่วมกันระดมความคิดเห็น และร่วมกันทำ Workshop ร่วมกันของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ที่ได้มีการจัดทำข้อมูล และให้ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานเข้าผ่านมาในระบบ เพื่อเตรียมการนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร ส.ป.ก. ทราบผลการดำเนินงานต่อไป ตามที่ ส.ป.ก. ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านระบบออนไลน์มา 4 ครั้ง เพื่อรวบรวมสรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูลที่ได้กับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบ

         ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เข้าร่วมประชุมย่อยหารือ สรุปประมวลผล และรวบรวมข้อมูล ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาของท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฝ่ายผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก สำนัก กอง ศูนย์ กลุ่ม และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมย่อยหารือในครั้งนี้ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยการประชุมหารือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว/ ภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด