image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมย่อยคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

มิถุนายน 15, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมย่อยคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

     เมื่อวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้จัดประชุมหารือ และเตรียมความพร้อมกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน โดยมีทางท่านผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (นายกฤษณะ ดีปาละ) และนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยกับทางทีมงานคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค พร้อมผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อเตรียมการของการตรวจประเมินผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (พระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านเสนอผลงานเข้ามาประกวด ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้มีการประกาศผลรายชื่อผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 1 และสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ขั้นตอนที่ 2 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ซึ่งในผลงานข้างต้น ส.ป.ก. ได้รับการพิจารณาของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพภาครัฐ ในขั้นตอนที่ 1 การตรวจเอกสารรายงานผลการดำเนินการ (กลุ่มที่ 1 ผลงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับรางวัล ระดับดีเด่น  ซึ่งทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งให้ส่วนราชการดำเนินการในการตรวจประเมินเพื่อยืนยันผลงาน โดยการตรวจประเมิน ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน (Site Visit) และ/หรือ การสัมภาษณ์ผ่านการประชุมทางไกลด้วยระบบวีดิทัศน์ (Video Conference) หรือให้หน่วยงานจัดทำคลิปวีดิทัศน์ หรือถ่ายทอดสดนำเสนอผลงานในพื้นที่ในช่วงเดือนมิถุนายน – กรกฏาคม 2565 

       ทางคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงได้ขอกำหนดให้มีการประชุมหารือ วางแผน เตรียมความพร้อมของข้อมูลที่จะจัดทำคลิปวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน ร่วมกับทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค เพื่อเตรียมการของการตรวจประเมินผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม สาขาบริการภาครัฐ ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) และประเภทผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ (พระครูสุจิณ นันทกิจ เจ้าอาวาสวัดโป่งคำ ผลงานสวมหมวกให้ภูเขา ใส่รองเท้าให้ตีนดอย : เกษตรบนฐานธรรม) ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่านเสนอผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์) โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด