image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมทบทวนขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (e-Service) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ประชุมทบทวนขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (e-Service) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
    เมื่อวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ทางศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศรม. สพท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของการดำเนินการขับเคลื่อนงานบริการ e-Service ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ผ่านระบบการยื่นเรื่องผ่านออนไลน์ ซึ่งได้กำหนดจัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อชี้แจงทบทวนขั้นตอนและวิธีการยื่นคำขอการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ โดยผูเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และทาง ส.ป.ก. จังหวัด รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรู้ และรับทราบ ในส่วนของการใช้งานของตัวระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ที่ทาง ส.ป.ก. พัฒนาระบบบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. ขึ้นมา โดยมีท่านปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (นายบรรจง ปองนาน) ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางจันนิภา ศรีชัยวาลย์) และนายกฤช รัตนโสภา วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ กลุ่มระบบข้อมูลที่ดินและแผนที่เชิงเลข นางสาวนัฏธิรา เคนนาดี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้พัฒนาระบบงานบริการออนไลน์ของ ส.ป.ก. ที่จะดำเนินการ ได้นำเสนอวิธีการ และขั้นตอนในส่วนของการใช้งานระบบดังกล่าวฯ (ผ่านระบบการประชุมออนไลน์) ณ ห้องประชุมสุทธิพร จิระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
    ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย สืบเนื่องจากในปี 2565 ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการกำหนดให้ส่วนราชการกำหนดการคัดเลือกงานบริการ e-Service เป็นตัวชี้วัด Agenda ของหน่วยงาน ตัวชี้วัดการพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล โดยให้มีการดำเนินการพัฒนางานบริการที่ต่อเนื่องให้แล้วเสร็จ และงานตามแผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 2563 – 2565 ซึ่งการประชุมทบทวนในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ป้ายกำกับ
ล่าสุด