image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

มีนาคม 20, 2566 | ภาพข่าว

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566

        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้ร่วมกับทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. ได้จัดให้มีการประชุม Unit School ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อรับทราบกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) รอบ 1/2566 และการจัดทำข้อมูลตาม ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Open Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูล       ภาครัฐ (Open Data) พร้อมพิจารณาแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและองค์การมหาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล : ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) และพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยนั้น

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีการประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 1/2566 เพื่อชี้แจง และถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับ สำนัก/กอง ที่เทียบเท่า ที่ได้มีการจัดทำข้อมูลส่งมาเพื่อใช้ในการจัดทำฐานข้อมูล Open Data ในฐานระบบเพื่อให้บริการออนไลน์ โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. (นายกิตติธัช ตันติวงศ์วัฒน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ) มาช่วยดูในเรื่องของชุดข้อมูลต่างๆ และมาให้ความรู้ในการจัดทำฐานข้อมูล Data Catalog ในครั้งนี้ โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กับสำนัก / กอง ที่เทียบเท่า เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) จัดการประชุมออนไลน์ ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด