image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Service ครั้งที่ 1/2565

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Service ครั้งที่ 1/2565

     เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้จัดการประชุม Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Service ครั้งที่ 1/2565 จากที่ ส.ป.ก. ได้กำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง สำนัก/กอง/ศูนย์/ที่เทียบเท่า (ตัวชี้วัดที่ 6) ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Service ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการยื่นคำร้อง (e-Service) ขอโอนสิทธิการเข้าทำประโยขน์ในที่ดิน ส.ป.ก. กรณีโอนให้ทายาทอื่นๆ เต็มแปลง หรืองานบริการของหน่วยงาน (หน่วยรับผิดชอบ : สจก./ สกม./ศทส./สผส./กพร.) และตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบการให้บริการระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (e-Service) (หน่วยรับผิดชอบ : กกจ. /สบท. /สพป./สบก/สพท./กปร./ สวผ./กตน./ศพส.) ซึ่งเป็นไปตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ซึ่งให้มีพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล โดยการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ e-Serice พร้อมทั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ในเรื่องของการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยกำหนดให้หน่วยงาน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นๆ ของรัฐ ดำเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล โดยปรับปรุง แก้ไขกฎระเบียบ และพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) อย่างน้อย 1 กระบวนงาน และนำไปสู่การออกแบบ e-Form และนำไปใช้ในการให้บริการผ่านเว็บไซต์ หรือระบบการให้บริการต่างๆ  นั้น

      กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดให้มีการประชุม Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 6 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบ e-Service ครั้งที่ 1/2565 ขึ้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับ สำนัก/กอง ที่เทียบเท่า พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดิน (นายเกียรติยศ ทรงสง่า) ได้เข้ามาร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็น และแนวทางในการดำเนินการในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กับสำนัก / กอง ที่เทียบเท่า เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด