image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ครั้งที่ 1/2565

ประชุมชี้แจง Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)  ครั้งที่ 1/2565

      เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้จัดการประชุม Unit School ตัวชี้วัดกลางที่ 4 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ครั้งที่ 1/2565 โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมประชุมบรรยาย อธิบายแนวทางชี้แจง เพื่อทราบ และพิจารณา ในเรื่องการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สำนัก/กอง ที่เทียบเท่า ในเรื่องเพื่อทราบของกรอบการประเมิน ตัวชี้วัดกลางที่ 1 การจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) รอบ 1-2 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ที่ได้มีการกำหนดให้ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลเพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ พร้อมนี้ได้มีรายงานความก้าวหน้ารอบ 6 เดือน รอบ 1/2565 ในส่วนของข้อมูลของ สำนัก/กอง ที่เทียบเท่า (ข้อมูลกระบวนงาน/รายชื่อชุดข้อมูล) ที่ได้มีการแจ้งเข้ามาเพื่อจะดำเนินการจัดทำระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) รวมทั้งพิจารณาการนำข้อมูลมากรอกลงรายละเอียดแบบฟอร์ม คำอธิบาย (Metadata) 14 รายการ ตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กำหนด พร้อมพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

     โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง กับสำนัก / กอง ที่เทียบเท่า เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมากและลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 และห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด