image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)

พฤศจิกายน 21, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)

     ด้วยสำนักสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) โดย รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์)  ได้เชิญหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และจังหวัด เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ผ่านระบบออนไลน์) ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ ZOOM Meeting) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดการประเมินการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ให้การสนับสนุนหน่วยงานราชการ องค์การมหาชน และจังหวัด ให้จัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการจัดทำระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Govermment Data Catalog) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด สสช. จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหน่วยงานราชการกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้ว แต่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด (Open Data) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับหน่วยงานราชการกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ยังไม่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และหน่วยงานที่มีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้ว แต่ต้องดำเนินการตามตัวชี้วัด Open Data เป็นปีแรก โดยการประชุมในครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประเมินขั้นต้นและขั้นมาตรฐาน และเกณฑ์การประเมินขั้นสูง พร้อมชี้แจงแนวทางการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และ Demo การใช้งานระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าวฯ

     ในการนี้ทาง ส.ป.ก. โดย ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. หน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้าน IT ของ ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  โดยการประชุมครั้งนี้ทาง สสช. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด