image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) Unit School

ประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์(ระบบ ZOOM Meeting)

           วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) ให้กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เปิดให้ส่วนราชการพิจารณาคัดเลือกส่งผลงานในพื้นที่ของหน่วยงาน เพื่อส่งเข้าประกวดการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลบริการภาครัฐ) ประจำปี 2566 ใน 3 สาขา ได้แก่  1) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2) สาขาบริการภาครัฐ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาคุณภาพการให้บริการ และประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส และมีความพึงพอใจ ซึ่งได้แจ้งเวียนหน่วยงานพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินที่ประสงค์สมัครขอรับรางวัลฯ เพื่อใช้เป็นผลงานตามตัวชี้วัดที่ 11 ของ ส.ป.ก. จังหวัด  นั้น

          กพร. ส.ป.ก. จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) Unit School กับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐ การคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และแนวทางการพิจารณาหาผลงานในพื้นที่ของแต่ละจังหวัด พร้อมเปิดให้สอบถามประเด็นรายละเอียดข้อมูลด้วย โดยการประชุมชี้แจงครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด