image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2/2566 

     เมื่อวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 14.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) ประธานคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนด และเรียกประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2566 เพื่อร่วมประชุม โดยประธานได้แจ้งที่ประชุมสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานเมื่อ ครั้งที่ 1/2566 ไปเมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ได้มีการหารือแนวทาง และมอบหมายให้กลับไปทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน ลดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ในส่วนของคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ โดยให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ที่จะมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยมอบหมายให้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยนางสาววิจิตรา รักกมล (นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการร่วม และนางสาวสุธาทิพย์ ชุมฉาย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินเชื่อ สำนักบริหารกองทุน ที่รับผิดชอบในส่วนของคู่มือที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอในส่วนของร่างคู่มือที่จัดทำมา เพื่อร่วมพิจารณาหารือกับคณะทำงานในครั้งนี้ พร้อมหารือพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

        ในการนี้ คณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะทำงานที่อยู่ทาง ส.ป.ก. ภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด