image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2566

กุมภาพันธ์ 17, 2566 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 1/2566 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 – 14.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) ประธานคณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้กำหนด และเรียกประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566 เพื่อร่วมประชุม โดยประธาน (เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์) ได้แจ้งความเป็นมาของเรื่องนี้ จึงต้องมีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการร่วมกันในการพิจารณาหารือ ทบทวน ปรับปรุง ตัว พ.ร.บ. ดังกล่าวฯ และมอบหมายให้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยนางสาววิจิตรา รักกมล (นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมาย) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการร่วม แจ้งรายละเอียดของวาระการประชุมในครั้งนี้ โดยมีในส่วนของเรื่องเพื่อทราบ แจ้งรายละเอียดอำนาจ หน้าที่ ในส่วนของคำสั่งฯ ให้คณะทำงานได้รับทราบ พร้อมนำเสนอตัวร่าง พ.ร.บ. ที่มีการดำเนินการปรับปรุงอยู่ ให้ครอบคลุมการขยายขอบเขต เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการปรับปรุงการให้บริการประชาชนของ ส.ป.ก. และในส่วนเรื่องพิจารณา เป็นการทบทวนงานบริการ ของ ส.ป.ก. ที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมหารือพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

        ในการนี้ คณะทำงาน ทบทวน ปรับปรุง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 1/2566 โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะทำงานที่อยู่ทาง ส.ป.ก. ภูมิภาค และเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด