image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงาน กำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะทำงาน กำกับ ติดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2565

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.30 – 14.00 น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (นายภาชน์ จารุภุมมิก) ประธานคณะทำงาน กำกับ ตืดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ได้กำหนด และเรียกประชุมคณะทำงานฯ เพื่อร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในส่วนของเรื่องเพื่อทราบ ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. (ตัวชี้วัดร่วมบูรณาการ : Joint KPI) / ผลการดำเนินงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 /ผลการดำเนินงานจัดที่ดิน (แปลงเกษตรกรรม) ของ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 / ผลการดำเนินงานจัดที่ดิน (แปลงชุมชน) ของ ส.ป.ก. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2565 และระบบการให้บริการออนไลน์ในงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ประจำปี 2566 พร้อมในส่วนเรื่องเพื่อพิจารณา แผนการดำเนินงาน ประเด็นปัญหาการจัดที่ดิน และมอบหมายหน่วยงานเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมทั้งในเรื่องอื่นๆ ด้วย นั้น

         ในการนี้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และได้เรียนเชิญคณะทำงานร่วมเข้าประชุมคณะทำงาน กำกับ ตืดตาม ร่วมบูรณาการงานจัดที่ดินของ ส.ป.ก. ในครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

 ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด