image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 1/2566 พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 1/2566 พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล กำหนดให้จัดการประชุม ครั้ง 1/2566 โดยมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ เชิญคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมประชุม พร้อมประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) พร้อมได้กล่าวนำเสนอในส่วนของรายละเอียดระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ รับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 2/2565 (เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565) เรื่องเพื่อพิจารณา 1 ร่าง คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลกับหน่วยงานภายนอก และพิจารณามอบรางวัลให้หน่วยงานภายใน ชองสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2 การคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 และพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินที่เคยนำเสนอตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2564 – 2565 ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลเลิศรัฐ รวมทั้งมีการหารือในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          โดยการประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0 Working Team) ครั้ง 1/2566 ในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล และนายสราขิต คชสีห์

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด