image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2565

พฤษภาคม 10, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 2/2565

            เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. รองเลขาธิการส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 2/2564 โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้องแจ้งรายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุม โดยมีการพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 1/2565 (เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565) และเพื่อทราบการประเมินตนเองตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอนที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมพิจารณาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมการประเมินผลงานการปฏิรูปที่ดิน ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี พ.ศ. 2565 ในขั้นตอนที่ 2 การลงตรวจในพื้นที่ปฏิบัติงาน ที่ทางสำนักงาน ป.ย.ป. ประสานงานมาเป็นการภายในกับผู้ประสานงานผลงานที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาและตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน (Collaboration towards Poverty Eradication) ประจำปี พ.ศ. 2565 และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจประเมินในขั้นตอนที่ 2 (การตรวจ ณ พื้นที่ปฏิบัติงาน) ในส่วนของผลงานทั้ง 3 ผลงาน ได้แก่

           1 วิสาหกิจชุมชนพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ส่งประกวดโดย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน

           2 คทช. หงษ์เจริญร่วมใจแก้จน ด้วยวิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ส่งประกวดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร

           3 ตลาดนำการผลิต พิชิตความยากจน คนท่าวังผา ส่งประกวดโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน

           โดยการประชุมมีทางท่าน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ) ผู้เชี่ยวชาญด้านการปฏิรูปที่ดิน (นางสาวอาภาพรรณ พัฒนพันธุ์) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (นางอาทิตยา พองพรหม) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน (นายกฤษณะ ดีปาละ) ปฏิรูปที่ดินที่จังหวัดลำพูน (นางปรารถนา ชัยญานะ) พร้อมทั้งคณะทำงาน ผู้เกี่ยวข้องทั้งทาง ส.ป.ก. ส่วนกลาง และภูมิภาค ร่วมประชุมร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการประเมินผลงานการปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting กับเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

 ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด