image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2564

ธันวาคม 27, 2564 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ครั้งที่ 3/2564
 
          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัลของ ส.ป.ก. ประจำปี พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. จัดการประชุมคณะทำงานพิจารณาผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรับรางวัล ครั้งที่ 3/2564 โดยนางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้องแจ้งรายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุม โดยมีรายละเอียดในการแจ้งผลการดำเนินงานภาพรวมในปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา พร้อมเตรียมความพร้อมในการพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติงานของ ส.ป.ก. ในการพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรางวัลกับหน่วยงานภายนอก และการพิจารณามอบรางวัลให้กับหน่วยงานภายใน ประจำปี พ.ศ. 2565 และคัดเลือกผลงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อส่งประกวดรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565
 
          โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่คณะทำงานต่างๆ ทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
 
ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล
ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล / กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ป้ายกำกับ
ล่าสุด