image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฝ่ายดำเนินงาน) ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฝ่ายดำเนินงาน) ครั้งที่ 1/2565

     เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน ของคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดและเรียกประชุมคณะทำงานปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฝ่ายดำเนินงาน) ครั้งที่ 1/2565  โดยได้เชิญคณะทำงานเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมหารือติดตามทบทวนบทบาทภารกิจโครงสร้าง และอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการและข้อเสนอแนะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมร่วมกันพิจารณาเรื่องของการตรวจสอบและยืนยันอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า  และการกำหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่เพื่อจัดทำคำชี้แจงประกอบการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงานฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด