image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565

สิงหาคม 3, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 

        ตามที่วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ได้มีการประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นในการให้ไปพิจารณารายละเอียด และทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 เพื่อจัดทำรายละเอียดข้อมูล ส่งให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อใช้ประกอบเป็นข้อมูลประกอบในการประชุมหารือ ในคลินิกให้คำปรึกษาการจัดทำตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของทางสำนักงาน ก.พ.ร. ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting) ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียนเชิญทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กพร. ส.ป.ก.) และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2565 ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. (ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวนฤมล สงวนวงศ์) และรองเลขาธิการสำนักงานเศษรฐกิจการเกษตร (ดร. ทัศนีย์ เมืองแก้ว) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย เพื่อร่วมประชุมหารือ และสรุปผลของข้อมูลที่จะนำมาจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจะได้นำกลับไปร่วมประชุมหารือกับทางสำนักงาน ก.พ.ร. อีกครั้ง ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

        ในส่วนของ ส.ป.ก. มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด