image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์

           วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) ในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งสืบเนื่องจากเมื่อวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 14.30 น.ที่มีการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 3/2565 ผ่านไปแล้วนั้น ซึ่งยังขาดในส่วนชองเรื่องเพื่อทราบ ตัวชี้วัดระดับองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของ ส.ป.ก. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) และเรื่องเพื่อพิจารณา ตัวชี้วัดระดับหน่วยงานของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และ ส.ป.ก. จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดกลาง และ Joint KPIs ตามคำรับรองฯ ของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า และกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) รวมทั้งพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่ยังไม่ได้พิจารณาจากการประชุมครั้งที่แล้ว จึงขอนัดการประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 4/2565 เพื่อพิจารณาในเรื่องดังกล่าวฯ ต่อจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2565

          โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด