image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์

สิงหาคม 5, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบออนไลน์

           วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้มอบหมายให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. (นายภาชน์ จารุภุมมิก) แทนเป็นประธาน ในการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย  ผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) ในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้องแจ้งรายละเอียดเนื้อหาวาระการประชุมในครั้งนี้  โดยมีการรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 และแจ้งในเรื่องเพื่อทราบของผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) พร้อมแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และในเรื่องเพื่อพิจารณาในส่วนของ (ร่าง) หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลโครงการ Smart ALRO Province และ (ร่าง) รายชื่อ ส.ป.ก.จังหวัด ที่ได้รับรางวัล Smart ALRO Province 2022 พร้อมในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมหารือในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมร่วมกับคณะทำงาน เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด