image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2566 

           วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 – 14.00 น. รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ประธานคณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้กำหนดให้จัดการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2566  โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมพร้อมกัน ประกอบด้วย หัวหน้าผู้ตรวจราชการ ผู้เชี่ยวชาญฯ ส.ป.ก. สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในห้องประชุม และผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) ในครั้งนี้ โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ฐานะคณะทำงานและเลขานุการ ได้กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งรายละเอียดเนื้อหาวาระในการประชุมครั้งนี้มี  เรื่องเพื่อทราบ ในส่วนของคำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ 96/2566 สั่ง ณ วันที่ 30 มกราคม 2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และรายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดในการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่องเพื่อพิจารณา ในส่วนของการอุทธรณ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 และชี้แจงในส่วนของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 2 พร้อมหารือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ในการนี้ คณะทำงานกำกับและติดตามการถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2566 อย่างพร้อมเพียง โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นคณะทำงานที่อยู่ทาง ส.ป.ก. ประดิพัทธ์ และเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการส่งเสริม พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และทันสมัย โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด