image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

สิงหาคม 24, 2565 | ภาพข่าว

ประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 

        ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และได้กำหนดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 13 ตัวชี้วัด โดยเป็นการถ่ายทอดตัวชี้วัดตามระดับ (Cascade) กับแผนแม่บทฯ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนระดับชาติอื่นๆ เอกสารงบประมาณ แผนงบบูรณาการ ให้เป็นตัวชี้วัด Monitor ของกระทรวง เพื่อใช้ในการติดตามผลการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมตลอดระยะเวลา 5 ปี (2566-2570) โดยจะต้องรายงานผลเป็นประจำทุกปี รวมทั้งใช้เป็นตัวชี้วัดที่ถ่ายทอดไปยังส่วนราชการและองค์การมหาชนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยขอให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดดังกล่าวฯ และจัดส่งข้อมูล ให้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้เรียนเชิญทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และผู้เกี่ยวข้อง พร้อมส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 หรือประชุมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีท่านปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. ทองเปลว กองจันทร์) เป็นประธานการประชุม โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งทางสำนักงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิการสำนักงาน ก.พ.ร. (นางนันทนา ธรรมสโรช) และหน่วยงานส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าระบบร่วมประชุมหารือ พิจารณาในส่วนของตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมพิจารณาการถ่ายทอดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปยังกรม และตัวชี้วัด Function KPI ระดับกรม   

         ในส่วนของ ส.ป.ก. เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมายให้ นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และเจ้าหน้าที่จาก สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย พร้อมกับส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด