image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

นัดประชุมหารือกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

พฤศจิกายน 9, 2565 | ภาพข่าว

นัดประชุมหารือกับทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  

          เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง) เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์เข้ามา ซึ่ง ส.ป.ก. ได้มีการเรียนเชิญทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์  ร่วมประชุมหารือในประเด็นรื่องของการวางระบบข้อมูลและการจัดทำสารสนเทศขององค์กร ของ ส.ป.ก. ร่วมกับทางผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส.ป.ก. (นางสาวยุพเรศ เพิ่มพูน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก. (นายวัฒนา มังธิสาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหารือ และวางแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ ตามที่ ส.ป.ก. ได้เรียนเชิญทางท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ มาร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา ให้ ส.ป.ก. ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผ่านการประชุมระบบออนไลน์มา 5 ครั้ง โดยวิธีการ Workshop จัดทำใบงานเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของแต่ละสำนัก/กอง/เทียบเท่า และ ส.ป.ก. ภูมิภาค เพื่อสอบถามและให้ได้ข้อมูลแต่ละหน่วย เพื่อนำไปวิเคราะห์ในใบงานให้กระชับมากขึ้น เพื่อให้การจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบ 

          ในการนี้ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมประชุมภายในห้องประชุม และผ่านการประชุมระบบออนไลน์เข้ามา (ระบบ ZOOM Meeting) โดยได้นำเสนอใบงานที่ได้มีการจัดทำเข้ามาในระบบออนไลน์ เพื่อสอบถาม และหารือ การดำเนินงานในเรื่องของการวางระบบข้อมูลและการจัดทำสารสนเทศขององค์กร ของ ส.ป.ก. เพื่อทราบวิธีการดำเนินงานทางด้านข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงาน และหารือแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งเป็นการเตรียมการวิธีการพัฒนาการดำเนินงานทางด้านข้อมูลสารสนเทศของ ส.ป.ก. ในอนาคต  โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด