image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ส.พ.ร. เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal)

มกราคม 24, 2566 | ภาพข่าว

ทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ส.พ.ร. เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal)

        ตามที่ได้มีการเชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุม หารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal) ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดทำโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนางานบริการเข้าสู่ระบบ Citizen Portal โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาครัฐมีบริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเดียว และลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดสำเนาเอกสาร และมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 7 กระทรวง ซึ่งมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งมีงานบริการที่ดำเนินการในระยะที่ 1 ของ ส.ป.ก. คือ การยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/การจัดที่ดินแทนที่ ที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 (กรณีเกษตรกรเสียชีวิต) ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาตลอด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับการให้บริการประชาชนบรรลุตามเป้าหมาย  นั้น

          ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. ทางทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ส.พ.ร. ได้เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือเพิ่มเติม ในส่วนของ ดูรูปแบบของตัวระบบ Application ทางรัฐ ที่จะนำขึ้นให้บริการ และร่วมหารือ Flow ของงานบริการ ส.ป.ก. เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถนำไปพัฒนาระบบให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปวิเคราะห์กระบวนงานเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Porta ผ่านระบบการให้บริการ Application ทางรัฐ ทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

          ปี 2565 จัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิฯและขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 1 ได้แก่ การประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนา ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ/สวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อออกแบบในการแจ้งเตือนสิทธิ์สวัสดิการประชาชน จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 1 พัฒนาและจัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ และยื่นขอรับสวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต เชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 1 บนระบบ Citizen Portal และเปิดใช้งานระบบ

          ปี 2566 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 2 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 2 บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายจากในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการระยะที่ 2 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal 

          ปี 2567 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 3 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการ จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 3 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal

          โดยมีเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เข่าร่วมประชุมหารือ และให้ข้อมูล โดยรองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) มอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ Google Meet มาใช้ในการประชุมผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ  

ภาพ และข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด