image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal)

กรกฎาคม 11, 2565 | ภาพข่าว

ทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal)

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. ทางทีมที่ปรึกษา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตร กรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal) ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดทำโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวน การทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนางานบริการเข้าสู่ระบบ Citizen Portal โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาครัฐมีบริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเดียว และลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดสำเนาเอกสาร และมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 7 กระทรวง ซึ่งมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งมีงานบริการที่ดำเนินการในระยะที่ 1 ของ ส.ป.ก. คือ การยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/การจัดที่ดินแทนที่ ที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 (กรณีเกษตรกรเสียชีวิต) ซึ่งได้จัดส่งข้อมูลให้ทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. สำหรับกำหนดกรอบในการพัฒนา ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ/สวัสดิการประชาชน และวิเคราะห์กระบวนงานเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Porta ผ่านระบบการให้บริการ Application ทางรัฐ ทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอและรวบรวมข้อมูลงานบริการในเบื้องต้นของ ส.ป.ก. แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว จึงขอนัดหมายเพื่อประชุมหารือกับผู้แทน ส.ป.ก. ผ่านการประชุมออนไลน์ (ระบบ Zoom Meeting) ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น.  โดยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567 ดังนี้

     ปี 2565 จัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิฯและขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 1 ได้แก่ การประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนา ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ/สวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิตการวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อออกแบบในการแจ้งเตือนสิทธิ์สวัสดิการประชาชน จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 1 พัฒนาและจัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ และยื่นขอรับสวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต เชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 1 บนระบบ Citizen Portal และเปิดใช้งานระบบ

     ปี 2566 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 2 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 2 บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายจากในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการระยะที่ 2 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal 

     ปี 2567 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 3 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการ จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 3 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal

     ในการนี้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากทาง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและหารือร่วมกับทีมที่ปรึกษาของ สำนักงาน ก.พ.ร. โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1 ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ภาพ และข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด