image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นัดประชุมหารือ ติดตามงานโครงการฯ

กุมภาพันธ์ 16, 2566 | ภาพข่าว

ทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. โครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) นัดประชุมหารือ ติดตามงานโครงการฯ

       วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.00 – 17.30 น. ทางทีมที่ปรึกษา ส.ป.ก. ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงานของอาจารย์ ที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เชิญมาร่วมเป็นทีมที่ปรึกษาให้ ส.ป.ก. ในโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กรแบบอไจล์ (Agile) สู่การเป็นองค์กรดิจิทัลอย่างยั่งยืนของ ส.ป.ก. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อการจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล และร่างพิมพ์เขียวองค์กร (Enterprise Blueprint) แบบร่างการคัดเลือกโครงการที่เป็นงานบริการใหม่ๆ ของ ส.ป.ก. ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ที่จะสามารถนำมา เป็นต้นแบบ โดยมีการร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำใบงาน 12 Flagship ผ่านเครื่องมือบริหารจัดการสู่องค์กรแบบอไจลอย่างยั่งยืน (Floward Enterprise Intelligence Platform) ซึ่งมีความครบถ้วนทุกใบงานไปแล้ว โดยทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ได้มีการติดตามผลการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ภายหลังการดำเนินโครงการฯ พร้อมทั้งมีการพัฒนาเครื่องมือบริหารจัดการสู่องค์กรแบบอไจลอย่างยั่งยืน (FLOWARD) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ขอนัดประชุมหารือ ติดตามงานโครงการฯ เพื่อรับฟังผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งทบทวนการดำเนินงาน และพัฒนางานของ ส.ป.ก. อย่างเป็นระบบ ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี พร้อมคณะทีมงาน ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

        โดย ส.ป.ก. มีทางท่านผู้บริหาร ปฏิรูปที่ดิน เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง และภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือ ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ ประกอบด้วย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม) รองเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรชัย ยุทธชนะ) พร้อมด้วยผู้บริหารจากส่วนกลาง และภูมิภาค (ปฏิรูปที่ดินจังหวัด) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค เข้าร่วม โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) ฐานะผู้รับผิดชอบโครงการได้กล่าวถึงผลการดำเนินการที่ผ่านมา และกล่าวถึงการติดตามการดำเนินการต่อที่ทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ท่านอาจารย์ดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี จะเข้ามาช่วยดู และพัฒนาการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ ส.ป.ก. ให้เป็นระบบยิ่งขึ้น โดยการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาร่วมประชุม ลดประหยัดค่าใช้จ่าย สะดวก รวดเร็ว และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการรวมตัวกันในห้องประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด