image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบต้นแบบ โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานและจัดทำระบบต้นแบบเพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล

พฤษภาคม 10, 2566 | ภาพข่าว

ทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เชิญ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบต้นแบบ โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานและจัดทำระบบต้นแบบเพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

     วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 - 16.00 น. ทางทีมที่ปรึกษาโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานฯ ของสำนักงาน ก.พ.ร. (บริษัท ไทม์ คอนซัลติ๊ง จำกัด) ได้เชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบต้นแบบ โครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานและจัดทำระบบต้นแบบเพื่อการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามที่ ส.ป.ก. ได้เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน  (Re - Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) ของ ส.ป.ก. ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาของสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมในการร่วมทดสอบระบบ Final UAT (User Acceptance Test) และให้ข้อคิดเห็น กับทางเจ้าหน้าที่ของ ส.ป.ก. ส่วนกลาง และในส่วนของ ส.ป.ก. ภูมิภาค รวมทั้งมีการเชิญตัวแทนผู้รับบริการเข้าร่วมทดสอบระบบ และร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อทีมที่ปรึกษาโครงการฯ ในการปรับปรุงแก้ไขระบบ จำนวน 2 งานบริการ ได้แก่ ระบบงานบริการที่ 3 การขอยื่นรับการจัดที่ดินแทนที่เกษตรกรผู้ได้รับการจัดให้เข้าทำประโยชน์ซึ่งสละสิทธิ์ และ ระบบงานบริการที่ 4 การยื่นคำขอรับอนุญาตการจัดที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ เพื่อใช้สำหรับกิจการที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ซึ่งมีการร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติการทดสอบระบบ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนางานบริการในโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงาน (Re-Process) และจัดทำระบบต้นแบบ (Prototype) เพื่อพัฒนาระบบงานบริการผ่านระบบ e-Service (Biz poratal) ในปีงบประมาณ 2566 ผ่านมาแล้วตามแผนการดำเนินงาน  นั้น

    โดยการเชิญทาง ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบต้นแบบในครั้งนี้ เป็นการร่วมตรวจสอบระบบงานบริการของ ส.ป.ก. ตามขอบเขตเอกสาร (check list) และวางแผนเตรียมการนำระบบงานบริการของ ส.ป.ก. ขึ้น production server โดยทาง ส.ป.ก. มีทางด้าน ผู้อำนวยการ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักกฎหมาย สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน สำนักบริหารกองทุน ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัด  อุดรธานี สุราษฎร์ธานี บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู สระบุรี พิษณุโลก และทั้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทั้ง ส.ป.ก. ส่วนกลาง ส.ป.ก. ภูมิภาค เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมการเปิดใช้งานระบบต้นแบบ ร่วมกับทางทีมที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย โดยการประชุมครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเป็นการส่งเสริม พัฒนาการใช้ระบบเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน ให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว และทันสมัย ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด