image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กิจกรรม 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.

กิจกรรม 5 ส กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก.

นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ภายในกลุ่มดำเนินการในเรื่องของการเก็บกวาด จัดระเบียบเอกสารใส่แฟ้มเอกสารให้เรียบร้อย ภายในโต๊ะทำงานของตนเอง ตามมาตราการ กิจกรรม 5 ส (1 สะสาง การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป) / (2 สะดวก การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที) / (3 สะอาด การปัดกวาดเซ็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ) / (4 สุขลักษณะ การรักษาและปฏิบัติ 3 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาด ให้ดีตลอดไป) / (5 สร้างนิสัย การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย) การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการทำความสะอาด และความเรียบร้อยของห้องทำงาน ร่วมทั้งเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ และบุคคลอื่นๆ ที่มาติดต่อ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อีกด้วย

ภาพ และข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด