image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้น ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้น ผ่านระบบออนไลน์(ระบบ ZOOM Meeting)

           วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 16.00 – 17.40 น. สำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้น ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยเชิญส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงและนำเสนอ (ร่าง) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้น ที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งประกอบด้วยวิธีการฯ สำหรับหน่วยงานที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยี บุคลากร งบประมาณ ระดับเริ่มต้น และระดับมาตรฐาน เพื่อให้การดำเนินการจัดทำ (ร่าง) ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจง หารือ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระยะเริ่มต้น ผ่านระบบออนไลน์ ในครั้งนี้เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้สอดคล้องกับการดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) และ ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการชี้แจง ตอบข้อซักถามต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้

        ในส่วนของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มี ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด