image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมหารือเพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

การประชุมหารือเพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เชิญส่วนราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าการประชุมหารือเพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายพีรพันธ์ คอทอง) เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการ พร้อมนี้ได้เชิญทางผู้แทนสำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วย โดยได้รับเกียรติจากทางท่าน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต) เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องหลักการในการปรับปรุงพระราชบัญญัติฯ ให้เป็นรูปธรรมและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐให้สะดวก รวดเร็ว และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฯ จำนวน 2 หลักการ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนการใช้ระบบอนุญาตเป็นจดแจ้งจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียน และการปรับเปลี่ยนการพิจารณาอนุญาตโดยคณะกรรมการเป็นหัวหน้าหน่วยงาน กรณีที่งานอนุญาตนั้นเป็นการพิจารณาแบบเบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียวกันหรือเป็นการต่ออายุ  นั้น

        ในส่วนของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมการประชุมหารือในครั้งนี้ด้วยมี นายพูลเกียรติ ตันติรัตนเกตุ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (กพร. ส.ป.ก.) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กพร. และจากสำนักกฎหมาย สำนักบริหารกองทุน เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

 

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด