image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรกฎาคม 19, 2565 | ภาพข่าว

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียนเชิญทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดในการประชุมหารือในส่วนเรื่องของตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) จำนวน 13 ตัวชี้วัด และให้ความเห็นในการกำหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) คำอธิบาย และพิจารณาสินค้าที่จะใช้วัดเป้าหมายในปี 2566 ค่าเป้าหมาย วิธีการจัดเก็บข้อมูลที่จะได้มาเพื่อตอบตัวชี้วัดตามเป้าหมายในปี 2566 และเงื่อนไข/หมายเหตุ ร่วมทั้งหารือในเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการประชุมครั้งนี้

         โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าที่ให้ส่วนราชการไปจัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการมาจัดทำกรอบตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป (จากการที่มีการประชุมหารือกับส่วนราชการไปเมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565) โดยการประชุมในครั้งนี้ มีท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสำราญ สาราบรรณ์) เป็นประธานการประชุม หารือเพื่อเตรียมการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในส่วนของ ส.ป.ก. มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด