image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรกฎาคม 21, 2565 | ภาพข่าว

การประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. ทางสำนักพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เรียนเชิญทางกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กพร. ส.ป.ก.) และส่วนราชการต่างๆ ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์สำคัญ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีประเด็นในการให้ไปพิจารณารายละเอียด และทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic KPIs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามที่ได้มีการประชุมคณะทำงานติดตามการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 มติที่ประชุมมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการหารือร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคำนิยาม/เป้าหมายการประเมินผล/วิธีการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด Strategic KPIs เพิ่มเติม เพื่อให้ตัวชี้วัดดังกล่าวมีความชัดเจนและสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ 1) ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2) ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย 3) ตัวชี้วัดอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 4) ตัวชี้วัดมูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย และ 5) ตัวชี้วัดรายได้สุทธิต่อครัวเรือนเกษตรกร ก่อนนำข้อมูลไปหารือในคลินิกให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565  นั้น

       ในส่วนของ ส.ป.ก. มี นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ (ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร) พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของ ส.ป.ก. เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด