image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ผ่านระบบออนไลน์

กันยายน 15, 2565 | ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ผ่านระบบออนไลน์

         วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 – 1ุุ6.30 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 : องค์ประกอบที่ 2 การประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน (Potential Base) ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM Meeting และผ่านทาง Facebook Live โดยการประชุมชี้แจงในครั้งนี้เป็นการชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ของส่วนราชการ : จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร.  สำนักงานสถิติแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนงานหรือการให้บริการ (e-Service) และความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนางานบริการ Agenda ตามมติคณะรัฐมนตรี : จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) : จากเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร. และมีการเปิดให้มีการตอบข้อซักถามของส่วนราชการต่างๆ

         ในการประชุมครั้งนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (กพร. ส.ป.ก.) โดย นางสาวกานดา ศากยะโรจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงของทาง สำนักงาน ก.พ.ร. ในครั้งนี้ด้วย โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์ ZOOM Meeting) โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประชุมชี้แจงกับส่วนราชการ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของ กพร. ส.ป.ก. ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์  ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  

ข่าว/ ภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด