image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมชี้แจงคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) และผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร (กพร OPDC)

กุมภาพันธ์ 1, 2566 | ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) และผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร (กพร OPDC)

           วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 15.30 – 16.30 น. สำนักงาน ก.พ.ร. โดยรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดการประชุมชี้แจงคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) และผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร (กพร OPDC) ครั้งที่ 4  ให้กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ และแผนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ ให้กับหน่วยงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการเตรียมการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งมาตรฐานว่าด้วยแนวทางปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) จัดทำขึ้น พร้อมเปิดให้มีการตอบข้อซักถามของหน่วยงาน พร้อมมีการจัดทำคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 และมีการจัดทำ แจ้งเวียนข้อมูลคำถาม – คำตอบ ที่พบบ่อยจากคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ในแต่ละครั้ง ซึ่งการจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ผ่านระบบออนไลน์ กับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีการจัดคลินิกให้คำปรึกษาฯ จำนวน 4 ครั้ง (ในครั้งที่ 1) จัดขึ้นในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565  (ในครั้งที่ 2) จัดขึ้นในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 (ในครั้งที่ 3) จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 และ (ในครั้งที่ 4) จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 15.30 – 16.30 น.  นั้น

           ในส่วนของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มีทางเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักกฎหมาย แลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมในการประชุมชี้แจงคลินิกให้คำปรึกษาฯ ทั้ง 4 ครั้ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting และผ่านทาง Facebook Live ของสำนักงาน ก.พ.ร (กพร OPDC) มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด