image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมชี้แจงการศึกษาเพื่อพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการบนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting) 

กุมภาพันธ์ 20, 2566 | ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงการศึกษาเพื่อพัฒนางานบริการสำหรับให้บริการบนพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  เข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM Meeting)   

        ตามที่ได้มีการเชิญสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เข้าร่วมประชุม หารือโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อให้ข้อมูลของงานบริการในเบื้องต้น (ข้อมูลงานบริการบนระบบ Citizen Portal) ตามที่ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดทำโครงการวิเคราะห์และปรับกระบวนการทำงานเพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน เพื่อการพัฒนางานบริการเข้าสู่ระบบ Citizen Portal โดยมีวัตถุประสงค์ให้ภาครัฐมีบริการที่หลากหลาย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ผ่านช่องทางเดียว และลดเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดสำเนาเอกสาร และมีความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 7 กระทรวง ซึ่งมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ซึ่งมีงานบริการที่ดำเนินการในระยะที่ 1 ของ ส.ป.ก. คือ การยื่นคำขอรับมรดกสิทธิ/การจัดที่ดินแทนที่ ที่ดิน ส.ป.ก. 4 - 01 (กรณีเกษตรกรเสียชีวิต)ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันมาตลอด เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนยกระดับการให้บริการประชาชนบรรลุตามเป้าหมาย  นั้น

          ในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 - 15.50 น. ทางสำนักงาน ก.พ.ร. และทีมที่ปรึกษา พร้อมด้วยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)  ได้เชิญ ส.ป.ก. พร้อมด้วยส่วนราชการอื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาและยกระดับงานบริการของหน่วยงานสำหรับให้บริการบน Citizen Portal ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ผ่านระบบออนไลน์  โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข) และ ดร. อาศิส อัญญะโพธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยดัวแทนเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมชี้แจง และตอบข้อซักถามหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์และช่วยเหลือในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567

          ปี 2565 จัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิฯและขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 1 ได้แก่ การประชุมหารือเพื่อกำหนดกรอบในการพัฒนา ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ/สวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต การวิเคราะห์กระบวนงานเพื่อออกแบบในการแจ้งเตือนสิทธิ์สวัสดิการประชาชน จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 1 พัฒนาและจัดทำระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ และยื่นขอรับสวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต เชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 1 บนระบบ Citizen Portal และเปิดใช้งานระบบ

          ปี 2566 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 2 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 2 บูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายจากในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมต่อข้อมูลงานบริการระยะที่ 2 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal 

          ปี 2567 ขับเคลื่อนงานบริการระยะที่ 3 ทบทวนงานบริการที่เกี่ยวข้อง จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการ จัดทำบัญชีข้อมูลในงานบริการระยะที่ 3 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกในงานบริการที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูล และเชื่อมโยงข้อมูลงานบริการระยะที่ 3 เข้าสู่ระบบแจ้งเตือนสิทธิ์ฯ บนระบบ Citizen Portal

           โดยในส่วนของ ส.ป.ก. เลขาธิการ ส.ป.ก. มอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. ส.ป.ก.) โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) และเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจาก สำนักกฎหมาย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วม โดยการประชุมครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ ZOOM Meeting มาใช้ในการประชุมออนไลน์ เพื่อลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก  กรุงเทพฯ  

 ภาพ และข่าวโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด