image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุดข้อมูลเปิดจากความต้องการของประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบGoogle Meet)

มกราคม 31, 2566 | ภาพข่าว

การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุดข้อมูลเปิดจากความต้องการของประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบGoogle Meet)

           วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนชุดข้อมูลเปิดจากความต้องการของประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ (ระบบGoogle Meet) โดยเชิญส่วนราชการเข้าร่วมรับฟังการดำเนินการเชื่อมโยงข้อมูล และเปิดเผยแก่ประชาชนตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลกำหนด ตามมาตรา 17 และ 18 แห่งพระราบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 พร้อมมีการแจ้งเวียนในส่วนของรายชื่อข้อมูลเปิดเพื่อประชาชน จำนวน 122 ชุดข้อมูล เพื่อให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และเป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกชุดข้อมูลในการดำเนินงานของตัวชี้วัด การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล Data Catalog เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ Open Data ซึ่งเป็นตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยการจัดประชุมชี้แจงจัดให้มี 2 รอบ รอบที่ 1 วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. และรอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.

        ในส่วนของทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังการชี้แจงในครั้งนี้ด้วยมี เจ้าหน้าที่จาก กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากสำนักบริหารกลาง เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้นำเทคโนโลยี ระบบ Google Meet มาใช้ในการประชุมออนไลน์ ร่วมกับคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และไม่สะดวกในการเดินทางมาร่วมประชุม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง และป้องกันกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) พร้อมลดความแออัดของการมารวมตัวเข้าร่วมประชุมกันในห้องประชุมเป็นจำนวนมาก และลดความเสี่ยงของการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในส่วนของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ประชุม ณ ห้องควบคุมการประชุมออนไลน์ ห้องกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ห้อง 105) ชั้น 1  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ    

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด