image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 

              ตามที่ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 (พ.ร.ฎ. ยุบสภา) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 โดยกำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (สำนักงาน กกต.) ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป โดยทางสำนักงาน กกต. ได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งฯ โดยกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร การประกาศกำหนดวันเลือกตั้งของสำนักงาน กกต. เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ยุบสภา ที่สำนักงาน กกต. ต้องประกาศกำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัคร ส.ส. ภายใน 5 วัน หลัง พ.ร.ฎ. ยุบสภา มีผลบังคับใช้ หรือภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 ตามที่สำนักงาน กกต. มีมติกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันหย่อนบัตรเลือกตั้ง ส.ส. พร้อมแจงไทม์ไลน์ก่อนประกาศประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งตามกฎหมายให้สำนักงาน กกต. ออกประกาศภายใน 5 วันนับแต่วันยุบสภา โดยที่สำนักงาน กกต. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างประกาศสำนักงาน กกต. ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. จำนวน 5 ฉบับ ตามที่พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 มีผลใช้บังคับในวันที่ 20 มีนาคม 2566 สภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป นั้น

             สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เสนอร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 5 ฉบับให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณา โดยที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ดังนี้

1. เห็นชอบร่างแผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยมีภารกิจที่สำคัญ ดังนี้

    1.1 วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

    1.2 วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง

    1.3 วันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมือง

แจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้

    – วันที่ 3 -7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ณ สถานที่ที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประกาศกำหนด

    – วันที่ 4 – 7 เมษายน 2566 เป็นวันรับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.

    1.4 กำหนดระยะเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม ถึงวันที่ 13 เมษายน 2566

    1.5 การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2566 และ 15 – 21 พฤษภาคม 2566

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งประกาศดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไป

              กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ขอร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนคนไทยให้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจะได้รับบัตรลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 2 ใบ (สีม่วง แบบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และสีเขียว แบบบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎแบบบัญชีรายชื่อ) ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ดีของ ส.ป.ก. โดยมีการกำหนดเพื่อเผย ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การภายในหน่วยงาน โดยมีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 9 ตัวอักษรเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์การ ภายใต้คำว่า “ALROSMART : องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ” 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล และสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด