image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. จัดประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในกลุ่ม เป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบ

พฤษภาคม 23, 2566 | ภาพข่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. จัดประกาศยกย่องเชิดชูบุคลากรภายในกลุ่ม เป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบ 

     กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการตามกิจกรรมชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ตามคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดให้ส่วนราชการดำเนินกิจกรรมในส่วนของบุคคลคุณธรรมต้นแบบ ซึ่งคุณธรรมเป็นคุณค่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์และเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒฯทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ครบทุกมิติ คือ เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพก็จะสามารถขับเคลื่อนโลกสมัยใหม่ และผลักดันให้เกิดการพลิกโฉมประเทศสร้างสังคมไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2566 – 2570) ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 นอกจากนั้น ในแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ยังได้กำหนดคุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทย 5 ประการ “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู” เพื่อนำสู่การเป็นคนดี มีคุณธรรมและเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์” น้อมนำหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และรักษาสืบสานวิถึวัฒนธรรมไทยที่ดีงาม ซึ่งเป็นหลักคิดในการดำรงชีวิต และการพัฒนาคุณธรรมให้ปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในสังคม  นั้น 

      กพร. ส.ป.ก. จึงได้ดำเนินกิจกรรมในส่วนของการคัดเลือกบุคคลภายในกลุ่ม ที่ได้รับการคัดเลือกลงคะแนนโหวต ให้เป็นบุคคลคุณธรรมต้นแบบในแต่ละด้าน ทั้ง 5 ด้าน (พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู) ของ กพร. ส.ป.ก. โดยได้จัดทำประกาศ เกียรติบัตร และป้ายประชาสัมพันธ์ บุคลากรภายในหน่วยงาน ที่เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรมได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุคคลในหน่วยงาน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด