image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) จัดประชุม Unit School

มิถุนายน 30, 2565 | ภาพข่าว

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) จัดประชุม Unit School 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. โดยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นางสาวกานดา ศากยะโรจน์) ได้จัดให้มีการประชุม Unit School ในเรื่องของการตรวจสอบแปลงตำแหน่งที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ขั้นพื้นฐาน) ด้วยระบบ Qgis โดยเชิญ และได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก. (นายเสรี บุญขยาย) มาบรรยายให้ความรู้ในส่วนของการตรวจสอบแปลงตำแหน่งที่ดินและการใช้ประโยชน์ (ขั้นพื้นฐาน) ด้วยระบบ Qgis ซึ่งเป็นโปรแกรม Desktop GIS ประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการ นำมาใช้จัดการข้อมูลปริภูมิ จัดอยู่ในกลุ่มของซอฟต์แวร์รหัสเปิด (Free and Open Source Software: FOSS) ที่ใช้งานง่าย ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Graphic User Interface ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ ว่าจะเป็นการเรียกใช้ข้อมูลภาพ ข้อมูลตาราง การแสดงผลตาราง การแสดงผลกราฟ ตลอดจนสามารถ สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอข้อมูลได้ในรูปแบบแผนที่rพร้อมสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (Spatial Analysis) ในเบื้องต้น และการแสดงผลข้อมูลเชิงตำแหน่งในรูปแบบของแผนที่ การสร้างและการแก้ไขข้อมูลเชิงตำแหน่ง (Spatial Data) และข้อมูลตาราง (Attribute Data) สามารถจัดการข้อมูลได้ง่ายโดยเครื่องมือตาม GUI ที่ กำหนดไว้ และนอกจากนี้ยังสามารถเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมด้วย Script ที่เป็นภาษา Python ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ให้บริการใช้ฟรี ที่ทางกลุ่มพัฒนาสารบบที่ดิน สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน ส.ป.ก. ได้นำระบบโปรแกรมดังกล่าวมาใช้และพัฒนาประยุกต์กับงานแผนที่ในส่วนของ ส.ป.ก. ขึ้นมาใช้ กพร. ส.ป.ก. จึงได้จัดประชุม Unit School ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ภายในหน่วยงาน และผู้ที่มีความสนใจผ่านการประชุมระบบออนไลน์ ZOOM Meeting เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และเรียนรู้รวมกัน ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กร เพื่อนำไปประกอบ ประยุกต์การใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าว และภาพโดย :  นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ป้ายกำกับ
ล่าสุด