image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมทำบุญ ใส่บาตรอาหาร ทุกๆ เช้าวันพระ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมทำบุญ ใส่บาตรอาหาร ทุกๆ เช้าวันพระ

              ด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) ได้ร่วมกันปฏิบัติทำบุญ ใส่บาตรอาหาร กับพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในช่วงทุกๆ เช้าของวันพระ ซึ่งการถวายอาหารแด่พระภิกษุ สามเณร จะรูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้  การตักบาตร คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล พระภิกษุจะถือบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ  ผู้คนที่มาตักบาตรจะนำของทำทานต่าง ๆ เช่น ข้าว อาหาร มาถวายพระ  ถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล  เป็นการแผ่ส่วนกุศลส่งถึงญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว วัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการให้ทานเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และบำรุงพระภิกษุ สามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม  กิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมีประวัติเล่ากันมาว่าการทำบุญตักบาตรนี้มีมาแต่ครั้งพุทธกาล เมื่อพระพุทธองค์ทรงผนวชใหม่ๆ ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ทรงประทับที่สวนมะม่วง พระองค์เสด็จบิณฑบาตผ่านกรุงราชคฤห์ เมืองหลวงของแคว้นมคธ ชาวเมืองเห็นพระมา บิณฑบาต ก็ชวนกันนำอาหารมาตักบาตรเป็นครั้งแรก นับแต่นั้นมาการตักบาตรจึงถือเป็นประเพณีมาจนบัดนี้ และ เมื่อพระพุทธองค์ตรัสรู้ใหม่ๆ ประทับอยู่ที่ควงไม้เกด มีพ่อค้า 2 คน นำข้าวสัตตุก้อน สัตตุผง ซึ่งเป็นเสบียงสำหรับ เดินทางเข้าไปถวาย พระพุทธองค์ทรงรับไว้ด้วยบาตร นี่ก็เป็นที่มาของการตักบาตรทางพระพุทธศาสนาด้วย ประการหนึ่ง บาตร ถือเป็นภาชนะจำเป็นของพระภิกษุจะขาดเสียมิได้ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน  จำนวนบริขาร 8 ตามปกติ พระจะไปอยู่ที่ใดจะต้องมีบาตรประจำตัวไปด้วย และการออกบิณฑบาตต้องออกในช่วงเวลาเช้ามืด (ประมาณ 5 นาฬิกา) จนถึงก่อน 7 นาฬิกา ซึ่งเป็นเวลาที่พระภิกษุฉันอาหารมื้อเช้า โดยปกติพระภิกษุสามเณร จะเดิน เรียงลำดับอาวุโสไปบิณฑบาตตามละแวกบ้าน และเมื่อมีคนให้ทาน (ใส่บาตร) พระภิกษุต้องรับทานที่คนให้ทั้งหมด ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่รับ หรือบอกกับผู้คนว่าตนต้องการสิ่งใด แต่อย่างไรก็ดี สิ่งของที่จะนำมา ใส่บาตร ควรเป็นอาหาร เพื่อให้พระฉันได้ เช่น ข้าวสุก กับข้าวที่ปรุงสุกแล้ว โดยจุดประสงค์ของการบิณฑบาตร คือ ต้องการอาหาร มาเพื่อให้ร่างกายมีชีวิตอยู่ได้ และเพื่อปฏิบัติธรรมเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อนำมาบริโภคตามใจปรารถนา ดังนั้นจึงไม่ควรใส่มากจนเหลือเฟือ และอาหารที่ใส่ควรเป็นอาหารที่มีประโชน์ต่อร่างกาย การตักบาตร คือ การถวายอาหารแด่พระภิกษุสามเณร รูปเดียวหรือหลายรูป จะปฏิบัติเป็นประจำหรือ เป็นครั้งคราวก็ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการตักบาตร นอกจากจะเป็นการให้ทาน และเพื่อบูชาคุณแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสืบทอดพระพุทธศาสนา ทำนุบำรุงพระภิกษุสามเณร ผู้ทรงศีล ทรงธรรม และส่งเสริมคุณความดีของ ผู้ปฏิบัติทั้งผู้ตักบาตรและพระภิกษุสามเณรผู้รับบิณฑบาตร เมื่อพระภิกษุสามเณร ต้องออกบิณฑบาตตอนเช้าทุกวัน ชาวบ้านก็ตักบาตรทุกวัน แต่บางคนก็จะทำบุญ ตักบาตรเฉพาะในวันเกิดโดยมักจะตักบาตรพระจำนวนเท่าอายุ หรือเกินกว่าอายุ หรือถ้าเป็นวันสำคัญทางศาสนา ก็มักจะพากันไปทำบุญตักบาตรที่วัด แต่บางคราวเช่นในเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ จะมีการชุมนุมตามที่ที่กำหนดไว้ เช่น สนามหลวง พุทธมณฑล ในโรงเรียน ในสถาบัน หรือ ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีการตักบาตรที่มีชื่อ เฉพาะอีก เช่น ตักบาตรเทโว ตักบาตรข้าวสาร ตักบาตรดอกไม้ธูปเทียน ตักบาตรข้าวหลามจี่ เป็นต้น การตักบาตรจึงเป็นประเพณีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติเพราะเป็นการส่งเสริมพระภิกษุ สามเณร ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฎิบัติธรรมตามพระธรรมวินัย และสั่งสอนประชาชน ถือเป็นการสืบต่อ พระพุทธศาสนาให้มั่นคงถาวร อีกทั้งยังเป็นการสร้างกุศล และแผ่ส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งชาวพุทธเชื่อว่า อาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร

              ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ที่ดีของ ส.ป.ก. โดยมีการกำหนดเพื่อเผย ประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การภายในหน่วยงาน โดยมีการใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 9 ตัวอักษรเป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมองค์การ ภายใต้คำว่า “ALROSMART : องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ” 

ข่าว และภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล


#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

ป้ายกำกับ
ล่าสุด