image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมจัดทำคลิปสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในรูปแบบ Digital

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. ร่วมจัดทำคลิปสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในรูปแบบ Digital

       ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการขับเคลื่อน พร้อมจับมือความร่วมมือองค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านการสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ขยายเครือข่าย หาแนวร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ภายใต้  “ ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง” หวังคนไทยต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและแผนปฏิบัติการร่วมระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสารและภาคอุตสาหกรรมบันเทิงเพื่อสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้องค์กร สมาคม มูลนิธิ หน่วยงานด้านสื่อสาร และภาคอุตสาหกรรมบันเทิง ร่วมสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยการออกแบบและบรรจุเนื้อหาที่สร้างให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตในผลงานและช่องทางการสื่อสารที่แต่ละองค์กรเป็นผู้กำกับดูแล สอดแทรกเนื้อหาในการป้องกันการทุจริตให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตในทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ และกระตุ้นจิตสำนึกให้คนไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต รวมถึงมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ร่วมทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนที่ได้เข้าร่วมโครงการเกิดทัศนคติสนับสนุน หรือส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบให้เกิดความละอายในการกระทำการทุจริต เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ และมีการปรับเปลี่ยนฐานความคิดในการไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตลอดจนเพื่อเป็นการขยายแนวร่วม เครือข่ายการสร้างจิตสำนักความมีคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดกับประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง เด็กและเยาวชนอีกด้วย นั้น

       ด้วย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นหน่วยงานส่วนราชการภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ตระหนักถึงการป้องกันการทุจริต ซึ่งทาง ส.ป.ก. โดยกลุ่มส่งเสริมคุณธรรมและงานวินัย กองการเจ้าหน้าที่ เป็นหน่วยงานที่กำกับรับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าวฯ จึงได้จัดให้มีโครงการประกวดจัดทำสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในรูปแบบ Digital ของหน่วยงาน โดยการให้หน่วยงานคิดรูปแบบ และออกแบบการทำสื่อประกวด เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์สารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์ ในการป้องกันการทุจริต เจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส.ป.ก. (กพร. ส.ป.ก.) จึงได้ร่วมโครงการประกวดจัดทำสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในรูปแบบ Digital ของหน่วยงาน โดยร่วมกันถ่ายทำจัดทำสื่อคลิป วีดีทัศน์เพื่อเป็นสื่อคุณธรรมในการป้องกันการทุจริต ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ในตอนที่มีชื่อว่า “หักนิด อย่าคิดมาก”

ข่าวโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล

ภาพโดย : นายทรงเกียรติ สุเทพากุล / นางสาวสายสุนีย์ แสงสว่าง

#ความผาสุก ณ ส.ป.ก.

#ALROSMART องค์กรแห่งความน่าเชื่อถือ

 

ป้ายกำกับ
ล่าสุด