image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 96/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานกำกับและติดตามผลการถ่ายทอดตัวชี้วัดองค์กรสู่ระดับหน่วยงาน (Cascading) ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลว. 30 มกราคม 2566

กุมภาพันธ์ 1, 2566 | คำสั่ง & ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร
ป้ายกำกับ
ล่าสุด