image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกแจ้งเวียน กษ 1201.6/ว 881 ลว. 21 พ.ย. 2562 เรื่องขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งรายชื่อผู้แทนเพื่อเป็นคณะทำงานการปรับปรุงโครงสร้างของ ส.ป.ก.

พฤศจิกายน 20, 2562 | หนังสือเวียนภายใน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด