image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกแจ้งเวียน กษ 1201.6/ว 205 ลว. 10 มี.ค.2563 เรื่อง รายงานผลการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนแม่บทและแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการจัดโครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาค ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผนดิน

มีนาคม 9, 2563 | หนังสือเวียนภายใน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด