image banner

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

บันทึกแจ้งเวียน กษ 1201.6/ว 039 ลว. 13 ม.ค. 2563 เรื่อง จัดทำแผนการควบคุมภายในของ สำนัก/กอง/ที่เทียบเท่า (ตามแบบรายงาน IC 1 - 4) ประจำปีงบประมาณ พศ. 2563

มกราคม 12, 2563 | หนังสือเวียนภายใน

ป้ายกำกับ
ล่าสุด